Regulamin sklepu

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego (dalej zwany „Sklepem”) prowadzonego przez jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Usługi finansowe Kuba Tomaszewski o numerze NIP 7393985082 oraz REGON 525637998 zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwaną dalej „Sprzedawcą”. Siedziba firmy znajduje się pod adresem: Wojska Polskiego 21/12, 11-040 Dobre Miasto.

2. Sklep internetowy Sprzedawcy specjalizuje się w sprzedaży e-booków.

3. Korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację niniejszego regulaminu w całości.

Warunki techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu, przeglądarki internetowej i włączonej obsługi plików e-booków.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne wynikające z korzystania z Internetu oraz błędów lub usterki sprzętu użytkownika.

Oferta

1. Sklep oferuje sprzedaż e-booków w formie elektronicznej.

2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowane w Sklepie informacje o e-bookach były rzetelne, aktualne i zgodne z prawem.

Zamówienia

1. Zamówienia na e-booki można składać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Sklepu.

2. Składając zamówienie, Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych.

3. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez niego adres e-mail.

4. W przypadku niedostępności zamówionego e-booka, Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia. Klient zostanie wówczas poinformowany o przyczynach niedostępności.

Płatności

1. Sklep umożliwia dokonanie płatności za zamówione e-booki za pomocą systemu płatności elektronicznych, umożliwiającym płatności w formie: BLIK, karta płatnicza, karta kredytowa, szybki przelew.

2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro

3. Wszystkie ceny w Sklepie podane są w walucie lokalnej i zawierają obowiązujący podatek VAT.

Czas realizacji

1. E-booki są dostarczane w formie elektronicznej, Klient ma możliwość pobrania za pośrednictwem strony Sklepu zakupionego e-booka po zaksięgowaniu płatności.

2. Czas dostawy e-booka może się różnić w zależności od wybranej metody płatności i dostępności e-booka.

Reklamacje i zwroty

1. Klient ma prawo do reklamacji w przypadku nieotrzymania e-booka lub e-booka o treści niezgodnej z opisem.

2. Reklamację należy zgłosić Sprzedawcy w terminie 14 dni od daty zamówienia
e-booka, podając szczegółowy opis problemu na adres mailowy sklepu: kontakt@latwefinanse.pl

3. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Sprzedawca podejmie działania mające na celu usunięcie wady, wymianę e-booka lub zwrot należności.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana w ciągu maksymalnie 14 dni od daty otrzymania.

5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Odstąpienie od umowy

1. Prawo do odstąpienia od umowy w przeciągu 14 dni nie przysługuje w przypadku dostarczenia treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku trwałym.

2. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

3. W związku z powyższym, Klientowi nie przysługuje powyższe prawo przy zakupie e-booka, o czym Sprzedawca informuje Klienta w chwili składania zamówienia.

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w celu realizacji zamówień oraz w celach marketingowych, jeśli Klient wyraził na to zgodę.

3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów dostępne są w Polityce prywatności Sklepu.

Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie od chwili opublikowania na stronie Sklepu.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

3. W przypadku sporów między Sprzedawcą a Klientem, strony będą dążyć do rozwiązania ich drogą polubowną. W przypadku braku porozumienia, spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie Sklepu.